Our Home Town School - Tien Duc

Our Home Town School - Tien Duc


(Lĩnh Phan's class: 1968- 1969)

Ngay từ những ngày đầu lập ấp, trường Tiểu Học ở Kinh5 đã lấy tên là Tiến Đức. 
Ngày ấy là trường tư thục, vị lãnh đạo tinh thần cũng là hiệu trưởng đầu tiên luôn chú tâm đến "Tiên học lễ, hậu học văn", nên mục tiêu giáo dục của nhà trường thiên về đức dục....

We are apology for any in convinience. We are in process of translating to English version. Please check back with us in a couple days.
Kinh5Foundation Team.

 

In the mean time, you can see the video clip that we record in 2012 "Têt" Luna New years celibration via YouTube and Picasaweb:https://picasaweb.google.com/118180027188424633278/Vnghe?authkey=Gv1sRgCOOEq4bgtNCAGQ

 


http://www.youtube.com/watch?v=_uMf1UZQlOE

VIDEO